Obchodní podmínky

pro nákup zboží prostřednictvím webových stránek www.levandule.info (dále jen webové stránky).

1. Dodavatel

Ondřej Šplíchal
Štychova 197/14, 104 00 Praha 10 – Křeslice
IČO: 87885905

Vzorkovna dodavatele (pro osobní odběr zboží):
Levandule,Štychova 197/14, 104 00 Praha 10 – Křeslice

e-mail pro elektronickou korespondenci: splichalova.e@centrum.cz

2. Objednávka zboží

Zboží na webových stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky – objednávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a balné hradí zákazník podle platného ceníku České pošty.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně DPH bez poplatků za dopravu a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit, např. z důvodu momentální nedostupnosti vybraného zboží.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem písemnou formou na adresu vyplněnou kupujícím v objednávkovém formuláři (písemnou formou se rozumí i elektronická pošta).

3. Zaslání zboží

Zboží je zákazníkovi zasláno zásilkovým způsobem prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiným smluvním přepravcem. Zboží je také možné vyzvednout osobním odběrem na vzorkovně dodavatele v otevírací době (po předchozí domluvě i v jiném čase).

Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a možností dodavatele zákazníkovi zasláno v co nejkratší době, obvykle v rozmezí do 2-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Do doby dodání a zaplacení zboží zůstává zboží majetkem dodavatele.

Zboží je možné v plné výši uhradit v provozovně dodavatele při osobním odběru nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného smluvního přepravce.

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je zákazník za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Převzetím zboží zákazník stvrzuje, že zboží obdržel mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet se způsobem dopravy „osobní odběr“, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka rezervováno.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 14 dnů ode dne vystavení potvrzení objednávky k odběru zboží nebo dle dohody. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad vystavený dodavatelem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem (nákup na IČ), není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím webových stránek , zašle na e-mail pro elektronickou korespondenci dodavatele zprávu, kde do předmětu uvede slovo „REKLAMACE“. Tato e-mailová zpráva dále musí obsahovat údaje zákazníka (jméno, příjmení, eventuelně název firmy včetně IČ, úplnou adresu, kontaktní telefon a e-mailovou adresu), název a kód výrobku, číslo prodejního dokladu a přesný popis závady. Do sedmi pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

V případě, že zákazník je vyzván k doručení reklamovaného zboží dodavateli, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dodavatel či dovozce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

6. Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvní podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen vyrozumět zákazníka.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na korespondenční emailovou adresu nebo osobně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum jejího uskutečnění a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Se souhlasem zákazníka dodavatel použije osobní údaje zákazníka, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, výhradně pro vyřízení objednávky zákazníka.

Údaje spolu s objednávkou jsou dodavateli předány prostřednícím elektronické pošty – emailu, který se automaticky generuje na základě objednávkového formuláře a zasílá na e-mail pro elektronickou korespondenci.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Oznámení o změně obchodních podmínek provede vhodným způsobem na webových stránkách.